Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Ajourføring af journalen

Journalen skal ajourføres under udførelsen, hvis der sker ændringer i projektet, som har betydning for de fremtidige arbejder, herunder reparations- og vedligeholdsarbejder. Dette gælder også den projektering, som eventuelt foregår under udførelsen. Den projekterende kan i denne sammenhæng fx være en entreprenør eller en leverandør.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal afklare med bygherren, om det er arbejdsmiljøkoordinator (P) eller (B), der ajourfører journalen. Hvis det er arbejdsmiljøkoordinator (B), som ajourfører journalen, skal arbejdsmiljøkoordinator (P) have overdraget journalen til denne. Det vil dog normalt være en betingelse, at koordinator (B) samtidigt har fået overdraget ansvaret for arbejdsmiljøkoordinering af eventuel projektering, som foregår under udførelsen, herunder detailprojektering.

Læs mere:

Afklaring med den projekterende

Den projekterende har ansvar for at ajourføre en tilsvarende liste. Under udførelsen er det en udfordring, at der vil være mange projekterende, herunder entreprenører og leverandører.

Det skal afklares, hvordan arbejdsmiljøkoordinator bedst modtager input fra den projekterende.

Det anbefales, at arbejdsmiljøkoordinator (B) og den projekterende arbejder sammen om listen/journalen, således at den projekterende giver input til arbejdsmiljøkoordinator (B).

Læs mere:

Aflevering af journalen til bygherren

Udarbejdelsen af journalen skal påbegyndes samtidigt med projekteringen og udarbejdes i tæt tilknytning til projekteringen og den efterfølgende udførelse.

Journalen skal senest foreligge i færdig udgave, når projektet er afsluttet, og bygningen eller anlægget overdrages til brug.

Journalen skal overdrages til bygherren.

Det skal afklares med bygherren, hvordan overdragelsen skal foregå, fx på et møde. Der skal være afsat tilstrækkelig tid til det. Det skal desuden afklares hvem i bygherrens organisation, der modtager journalen, så det sikres, at den bringes i anvendelse. Det kan være en driftsleder eller bygherrerepræsentanten.

Læs mere:

Tags: , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018