Anbefalinger om bygherrens koordinering af arbejdsmiljø

Bygherreforeningen har udgivet en vejledning, som giver anbefalinger til, hvordan bygherren kan overholde sit ansvar for arbejdsmiljø og medvirke til at sikre, at bygherres arbejdsmiljøpolitik bliver opfyldt af rådgivere, arbejdsmiljøkoordinatorer, projekterende og entreprenører.

Det anbefales bl.a., at bygherren som udgangspunkt finder en kompetent person/rådgiver, der kan hjælpe bygherre med at stille arbejdsmiljøkrav til bygherrerådgiver og projekterende.

Bygherre skal stille arbejdsmiljøkrav i udbud til både projekterende og udførende, hvilket bl.a. omfatter krav om:

  • Personer med arbejdsmiljøkompetencer
  • Arbejdsmiljøkoordinatoren skal have særlige kvalifikationer udover koordinatoruddannelsen. Det er vanskeligt at definere, hvilke kvalifikationer der skal lægges vægt på. I vejledningen defineres det ikke nærmere, men det antydes, at både teoretiske, praktiske og tekniske kvalifikationer er vigtige. Erfaringer med processer, organisation og administration nævnes ikke direkte, men det ligger i beskrivelsen af opgavernes, fx koordinering og samarbejde med fagområdernes ledere.
  • Arbejdsmiljøkoordinatoren bør være uafhængig af de øvrige aktører i byggeprojektet

Journal/logbog skal bruges til opsamling af alle forhold af betydning for det færdige byggeri og til proceserfaringer

Byggepladsens Plan for sikkerhed og Sundhed (PSS) skal bruges aktivt som plan- og styringsværktøj.

Afklaring af kvalifikationer og kompetencer for arbejdsmiljøkoordinator indgår som væsentlige forudsætninger for en god byggeproces:

  • Bygherre skal klart definere, hvad arbejdsmiljøkoordinator må og skal gribe ind over for, både ift projekterende og entreprenører.
  • Bygherre skal stille proceskrav til arbejdsmiljøkoordinator, projekterende og entreprenører om opfølgning og vurdering af målene undervejs i byggeprojektet.
  • Arbejdsmiljøkoordinator (P) kan ikke dække alle fagområder, der skal inddrages i arbejdsmiljøgranskningen. Det er derfor vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinator kan benytte værktøjer, der sikre at alle relevante spørgsmål bliver besvaret. Det kan dels ske via samarbejdsmodeller med de projekterende og entreprenørerne, dels ved brug af fx checkskemaer, hvor arbejdsmiljøkravene er opsamlet for hvert fagområde, fx forundersøgelser, byggepladsens indretning, adgangsveje, arbejde i højden, transport, tekniske hjælpemidler, brug af kemiske stoffer og materialer, støv, støv, temperatur, personlige værnemidler.
  • Arbejdsmiljøkoordinatorens kvalifikationer skal især styrkes i brug af procesværktøjer. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal kunne skabe sammenhænge mellem fag og entrepriser i projekteringen og udførelsen, således at alle aktører får ejerskab og bliver engageret i at fremme arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal facilitere granskningsmøder så alle arbejdsmiljøets snublesten bliver vendt.
  • Kobling mellem kvalitet og arbejdsmiljø er vigtigt for arbejdsmiljøkoordinator. Arbejdsmiljøet skal planlægges forud for processen, mens kvaliteten skabes i processen.

Find anbefalingerne her.

Tags: , , , , ,

Kategoriseret i: ,

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 23. marts 2019