Arbejdsmiljøkoordinator under projektering (P) – Aftalen med bygherren

En udførlig skriftlig aftale om arbejdsmiljøkoordinatorens ydelser er med til at sikre, at arbejdsmiljøkoordinator og bygherren har fået afstemt forventningerne til arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen.

Det gælder fx  i forhold til eventuel koordinering af leverandørprojektering eller detailprojektering under byggeprocessen.

Det bør fremgå af aftalen, hvilke møder og aktiviteter arbejdsmiljøkoordinator (P) skal deltage i, så det kan prissættes.

Generelle overvejelser i forbindelse med indgåelse af aftale med arbejdsmiljøkoordinatoren omfatter:
 • Hvilke krav der skal stilles til arbejdsmiljøkoordinatorens kvalifikationer, herunder praktisk erfaring, ledelseskompetencer, erfaring som facilitator m.v.
 • Har bygherren særlige krav til måden, som arbejdsmiljøkoordineringen udføres på, fx procedurer, skabeloner mm? Anvendes bygherrens eller arbejdsmiljøkoordinatorens egne paradigmer til plan for sikkerhed og sundhed?
 • Om ydelsesbeskrivelsen skal suppleres med opgaver i forhold til det konkrete projekt, fx udarbejdelse af arbejdsmiljøpolitik for projektet.
 • Tydeliggørelse af, hvornår arbejdsmiljøkoordinatoren giver anvisningerne om den planlægning, afgrænsning og koordinering, som bygherren har ansvaret for.
 • Om der er afsat tilstrækkelig tid og økonomi til samarbejdet med de andre aktører.
 • Hvordan vurdering og feedback om arbejdsmiljøkoordineringen undervejs i projektet skal formidles til bygherren, fx rapportering eller møder.
 • Arbejdsmiljøkoordinatorernes deltagelse i projektgennemgangsmødet, samt andre møder hvor projektet planlægges og optimeres.
 • Evaluering af arbejdsmiljøindsatsen i hele byggeprocessen
Overvejelser ved indgåelse af aftalen med arbejdsmiljøkoordinator (P) er desuden:
 • Arbejdsmiljøkoordinator (P)’s deltagelse i og adgang til relevante beslutninger på projekteringsmøder. Skal der afholdes et opstartsmøde om arbejdsmiljøkoordineringen for projekterende, herunder om samarbejdet og aftaler om dokumentation af arbejdsmiljøindsatsen
 • Hvilke værktøjer og metoder arbejdsmiljøkoordinator (P) skal bruge i arbejdsmiljøkoordineringen, fx afholdelse af workshops for de projekterende
 • Hvordan arbejdsmiljøkoordinator (P) skal dokumentere sit arbejde, fx ved udfyldelse af logbog
 • Arbejdsmiljøkoordinator (P)’s inddragelse vurdering af rækkefølge og varighed af de enkelte arbejder/arbejdsfaser
 • Arbejdsmiljøkoordinator (P)’s samarbejde med projekteringslederen
 • Udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
 • Udarbejdelse af journalen for fremtidig reparation og vedligeholdelse af det færdige projekt
 • Arbejdsmiljøkoordinator (P)’s afrapportering til bygherren
 • Fyldestgørende overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til arbejdsmiljøkoordinator (B)

Læs mere:

Bygherrens forventningsafstemning med arbejdsmiljøkoordinator (P)

Det er en god idé, at bygherren og arbejdsmiljøkoordinator (P) afholder et indledende møde, hvor forventningerne til arbejdsmiljøkoordinatorens løsning af opgaverne i forhold til projekteringen bliver drøftet. Hvis ikke bygherren tager initiativ til dette møde, så bør arbejdsmiljøkoordinator (P) kontakte bygherren.

Forslag til dagsorden for forventningsafstemningsmøde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator
 • Orientering om lovkrav og at arbejdsmiljøkoordinator = bygherrer, når han agere på bygherrens vegne
 • Har bygherren en arbejdsmiljøpolitik? Eller skal der laves arbejdsmiljøprogram eller målsætninger for det konkrete projekt?
 • Bygherrens synlighed i hele byggeprocessen
 • Kommunikationslinjer i projektet
 • Arbejdsmiljøkoordinators præsentation af, hvordan arbejdsmiljøkoordineringen vil foregå, fx med udgangspunkt i FRI/DANSKE ARKs ydelsesbeskrivelse
  • Dokumentation for arbejdsmiljøkoordinering
  • Fastlægge løbende møder mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator
  • Aftale om arbejdsmiljøkoordinators mandat/beføjelser
  • Aftale hvordan bygherre støtter op om arbejdsmiljøkoordinatorens arbejde
  • Håndtering af opstartsmøder
 • Definere sagstypen i fællesskab. Er projektet særligt kompliceret, tidsplan stram mm, som kan fordre, at der er behov for yderligere tiltag? Og hvordan skal de finansieres?
 • Håndtering af ulykker og nærvedulykker, sætte mål for ulykkesfrekvens
 • Journal – kommunikation med drift under udarbejdelse og overdragelse

Det anbefales, at arbejdsmiljøkoordinator herefter aftaler faste intervaller med bygherren for rapportering om fremdriften i opgaven. Det kan foregå på møder og ved fremsendelse af notater. På den måde sikres det, at bygherren løbende er opdateret om de beslutninger, der træffes vedrørende arbejdsmiljø, og på den måde sikres det, at arbejdsmiljøkoordinatorens opgaveløsning løbende afstemmes med bygherren.

Projektgennemgangsmøde

Det er desuden en god idé, at det aftales med bygherren, at både arbejdsmiljøkoordinator (P) og arbejdsmiljøkoordinator (B) – udover selve arbejdsmiljøkoordineringen – deltager i projektgennemgangsmødet for at skabe et fælles billede med de andre aktører af projektmaterialets forudsætninger og forventningerne til udførelsen.

Læs mere:

Arbejdsmiljøkoordinators tilhørsforhold

Det er vigtigt, at bygherren tydeligt markerer, at arbejdsmiljøkoordinator (P) agerer på bygherrens vegne. Arbejdsmiljøkoordinatoren kan fx benytte e-mail adresse tilknyttet bygherres domæne.

 

Tags: , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 7. september 2020